Biuro Rachunkowe bras7.pl
ul. Gen. T.Kutrzeby 16G/133
61-719 Poznań
NIP: 781-109-80-60
tel. (+48) 61 852 00 77
ikona
Start   |     Kontakt

Aktualności

Data: 2014-07-30
KPiR czy księgi rachunkowe?

KPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to ewidencja, za pomocą której przedsiębiorcy odnotowują zdarzenia gospodarcze zachodzące w firmie czyli przychody i koszty. Z KPiR, mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie jeśli spełniają dwa warunki:

 • przychód ich firmy w poprzednim roku nie przekroczył 1,2 mln euro,
 • korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych (18 i 32%) lub z podatku liniowego (19%).

Samodzielne dokonywanie zapisów w KPiR bez znajomości przepisów może narażać przedsiębiorców na ryzyko popełnienia błędu.

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zapisy księgowe, obroty i salda tworzące dziennik, księgę główną, księgi pomocniczne, a także zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych i wykaz skłaników aktywów i pasywów.
Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych odgórnie dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego (spółek akcyjnych i z o.o.), a także spółek osobowych prawa handlowego (komandytowych i komandytowo-akcyjnych). Przejście na pełną księgowość dotyczy również przedsiębiorców (działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie), których przychody w poprzednim (całym) roku przekroczyły 1,2mln euro. Wyżej wymienieni przedsiębiorcy nie muszą jednak spełniać powyższego wymogu by móc prowadzić pełną księgowość. Jednak z uwagi na znacznie wyższe koszty prowadzenia księgowości zdarza się to bardzo rzadko.

Data: 2014-07-30
ZUS: Umowy o pracę, a ZUS pracodawcy i ZUS pracownika

Przykład nr 1: Wynagrodzenie minimalne (2014) – 1680,00zł brutto

ZUS pracownika (emeryt. 163,97zł, rent. 25,20zł, chorob. 41,16zł) – 230,33zł

NFZ – 130,47zł

Zaliczka na Podatek dochodowy odprowadzona do Urzędu Skarbowego-82,00zł

Wynagrodzenie netto (do wypłaty) – 1237,20zł

KOSZT PRACODAWCY

ZUS – 305,59zł

FP – 41,16zł

FGŚP – 1,68zł

Suma (wynagrodzenie brutto + koszt pracodawcy) – 2028,43zł.

 

Przykład nr 2: Wynagrodzenie – 5000,00zł brutto

ZUS pracownika (emeryt. 488,00zł, rent. 75,00zł, chorob. 122,50) – łącznie 685,50

NFZ – 388,31zł

Zaliczka na Podatek dochodowy odprowadzona do Urzędu Skarbowego-376,00zł

Wynagrodzenie netto (do wypłaty) – 3550,19zł

KOSZT PRACODAWCY

ZUS – 909,50zł

FP-122,50zł

FGŚP – 5,0zł

Suma (wynagrodzenie brutto + koszt pracodawcy) – 6037,00zł

Data: 2014-07-30
Wysokość składek ZUS oraz terminy ich rozliczania

1. Składki za styczeń - grudzień 2014 r.* 

Rodzaj składki konto

Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

716,99 zł

661,92 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 781010 1023 0000 2613 9520 0000

270,40 zł

270,40 zł

Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

55,07zł

55,07 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2014)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. 

2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2014 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2014 r.)

  • 98,38zł

  (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne

  • 40,32zł

  (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe

  • 12,35zł

  (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

  • 9,73 zł

  (tj. 1,93%) na ubezpieczenie wypadkowe
  - przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą 
  działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego
  nie więcej niż 9 osób

  = 160,78 zł do zapłaty.

3. Terminy rozliczania i opłacania składek ZUS:

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe,

 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.

 

Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityka prywatności Cookies